اســـتاد عقل نــدارد...!

نوشته شده توسط:صابر اذعانی | ۱ دیدگاه

استاد سر کلاس گفت کسی خدا رو دیده؟ همه گفتند : نه !

استــاد گفت کسی صدای خدا را شنیده ؟ همه گفتند : نه !

استـــاد گفت کسی خدا را لمس کرده؟ همـــه گفتند : نه !

استاد گفت پس خـدا وجود نـدارد!!!

یکی از دانشجویان بلند شد و گفــت :

کسی عقل استاد را دیده ؟ همه گفتند : نه !

دانشجـــو گفـت کسی صدای عقل استاد را شنیده ؟ همه گفتند : نه !

دانشجـــو گفت کسی عقل استاد را لــــمس کرده ؟ همه گفتنـد : نه !

دانشجــو گفت پس استاد عقل نداره !!!

  • http://redaccountant650.snack.ws/hammer-toe-causes-pain.html

    http://redaccountant650.snack.ws/hammer-toe-causes-pain.html

    • ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ - ۱۲:۳۱:۰۳

    Highly energetic post, I loved that a lot. Will there be a part 2?